mandag 13. mai 2013

Embetsmenn

Hva er en embetsmann?

"Embetsmann, i Norge betegnelse for en statstjenestemann som er utnevnt i sin stilling (embete) av Kongen i statsråd (Grl. § 21) og har fått utnevnelsesbrev (bestalling). I noen tilfeller gjelder krav om minstealder (høyesterettsdommere, statsråder) og plikt til å bekjenne seg til statens offisielle religion. Dette siste krav gjelder nå bare geistlige embetsmenn, halvdelen av statsrådets medlemmer og for visse embeter i skoleverket. For de sistnevnte kan departementet dispensere fra kravet.

Embetsmenn skal ifølge Grunnloven ved utnevnelsen avlegge embetsed. Embetsmenn som får avskjed i nåde (unntatt statsråder) beholder sin embetstittel og rang. Embetsmenn kan i alminnelighet ikke avskjediges uten etter dom, og heller ikke forflyttes mot sin vilje. Dom må enten være begrunnet i visse straffbare handlinger, eller i at embetsmannen vedvarende er ute av stand til å skjøtte sitt embete forsvarlig. Regelen om at embetsmenn ikke kan forflyttes mot sin vilje er modifisert for militære embetsmenn og diplomater. I de senere år er det også blitt vanlig at embetsmenn (unntatt dommere) utnevnes på åremål (Grl. § 22)."

Kilde: http://snl.no/embetsmann

Hvem var embetsmenn?
Tollere, prester, biskoper, sorenskrivere, fogder, politijurister, dommere, offiserer, professorer og postmenn har vært embetsmenn. Statstjenestemenn av en viss rang (fra byråsjef), embedsmenn i departementene, Perioden for de ulike stillingene har variert.

Oversikter over embetsmenn
Du vil finne en oversikt over tollere 1563-1886 hos Norsk slektshistorisk forening. Det er også skrevet litt om postmestre og kvinner. Offiserer skrev Olai Ovenstad om i sin tid.
Norges statskalender (Hvem er hvem?) ble nedlagt 1. januar 2012. Denne kom i gang i 1815. Denne inneholdt en oversikt over alle statlige ansatte. Det finnes noen slike oversikter i Google-books. Du vil også få en oversikt over bøkene ved å søke etter "norges statskalender" i https://ask.bibsys.no/ask2/html/. Det vil finnes en lenke til boka dersom den er digitalisert - hvis ikke finner du hvilket bibliotek som har boka.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar